Boat Wash

Skonsamt & Rengörande

  • Artnr: M4364
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Skonsamt och rengörande schampo framtaget för alla typer av båtar och gelcoat.

1829 ml

________________________________________________________________________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelse
*Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
*Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Tvätta händerna grundligt efter användning
*Använd ögonskydd
* VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
*Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Se även

Totalsumma:
    Till kassan