Boat Wash

Skonsamt & Rengörande

  • Artnr: M4364
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Skonsamt och rengörande schampo framtaget för alla typer av båtar och gelcoat.

1829 ml

________________________________________________________________________________________________________________________

Varning
Faroangivelse
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning
P280 Använd ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Se även

Totalsumma:
    Till kassan