Carpet & Interior Cleaner

Rengöring för textiler t ex bilsäten, soffor mm

  • Artnr: G9416EU
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Kaffe, läppstift, olja eller andra svåra fläckar behöver inte sitta kvar i mattorna eller klädseln. Till skillnad från andra rengöringsmedel avlägsnar Meguiar’s Carpet and Interior Cleaner envisa beläggningar utan att missfärga ytan. 

En av våra absoluta storsäljare!

Nytt utseende. 

 473 ml

____________________________________________________________

Signalord Fara

Faroangivelse
*Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Skyddsangivelser
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Inandas inte dimma, ångor eller sprej
*Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
*VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
*VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
eller duscha
* VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
*Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
*Förvaras inlåst
*Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
Innehåller: DINATRIUMMETASILIKAT

Se även

Totalsumma:
    Till kassan