Cleaner Wax

Ett utmärkt val för alla hårt använda fordon.

  • Artnr: A1216
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Ett komplett ytbehandlingspreparat för alla lacktyper. En enda applicering avlägsnar enkelt lättare oxidering och märken. 

De näringsrika polishämnena förstärker färgen och ger en varaktigt skyddande yta av vax, silkoner och polymer. 

Ett utmärkt val för alla hårt använda fordon.

473 ml

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
* Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
* Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
* Undvik utsläpp till miljön
* Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
* Samla upp spill
* Förvaras inlåst
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan