Cleaner Wax

Ett utmärkt val för alla hårt använda fordon.

  • Artnr: A1216
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Ett komplett ytbehandlingspreparat för alla lacktyper. En enda applicering avlägsnar enkelt lättare oxidering och märken. 

De näringsrika polishämnena förstärker färgen och ger en varaktigt skyddande yta av vax, silkoner och polymer. 

Ett utmärkt val för alla hårt använda fordon.

473 ml

____________________________________________________________

Varning
Faroangivelser
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P273 Undvik utsläpp till miljön
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P391 Samla upp spill
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan