Convertible Cleaner

Otroligt effektiv men skonsam cabrengöring

  • Artnr: G2016EU
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Meguiar's Convertible Top Cleaner för en snabb, effektiv och lätt rengöring av alla slags cabriolettak, även vinyltak. Den här milda men effektiva rengöraren avlägsnar föroreningar och smuts som hårt vatten, fågelspillning och oljerester utan att torka ut cabriolettaket. Meguiar's Convertible Top Cleaner avlägsnar också mindre rostfläckar och efterlämnar en fräsch nykänsla för att få ditt cabriolettak att se så bra ut som möjligt.

473 ml

____________________________________________________________

Signalord Fara

Faroangivelse
* Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Skyddsangivelser
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Inandas inte dimma, ångor eller sprej
* Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
* VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
* VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
eller duscha
* VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
* Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
* Förvaras inlåst
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan