Convertible Weatherproofer

Cabimpregnering på enkelt sätt

  • Artnr: G2112EU
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Skydda och bevara ditt cabriolettak med Meguiar's Convertible & Cabriolet Weatherproofer. Den här innehållsrika formulan skapar en kraftigt skyddande barriär som levererar en mycket lång hållbarhet och skyddar mot UV-strålar, surt regn, fågelspillning med mera. Meguiar's Convertible & Cabriolet Weatherproofer är den lätt använda lösningen för att hålla ditt cabriolet tak i nyskick.

OBS! Enbart för textil.

500 ml

____________________________________________________________

Signalord Fara

Faroangivelser
* Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
* Irriterar huden
* Orsakar allvarlig ögonirritation
* Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
* Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
förbjuden
* Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
* Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
* Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
* Förvaras inlåst
* Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
Innehåller: HEPTAN, ACETON

Se även

Totalsumma:
    Till kassan