Deep Crystal Carnuba Wax

Lättarbetat vax som ger bra lyster och skydd

  • Artnr: A2216
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Det här är idealiskt för att bevara den iögonfallande finishen du fått i steg 1 och 2. Det här unika carnaubabaserade vaxet ger tåligt och långverkande skydd på alla lacker.

473 ml

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser

* Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
* Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
* Undvik utsläpp till miljön
* Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
* Samla upp spill
* Förvaras inlåst
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan