Deep Crystal Polish

En ren polish för att skapa hög lyster

  • Artnr: A3116
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Är en ren polish, speciellt framtagen för att skapa en hög lyster och förstärka färgnyanserna. Ger den där extra, våtliknande showbilsglansen.

Fungerar med Roterande maskin, Oscillerande maskin samt för hand!

473 ml

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
* Irriterar huden
* Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Inandas inte ångor
* Använd skyddshandskar
* Sök läkarhjälp vid obehag
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Totalsumma:
    Till kassan