Endurance Tire Gel

Behandlar och ger svärta på samma gång

  • Artnr: G7516
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Endurance fortsätter att vara en favorit hos entusiasterna som strävar efter ett perfekt resultat. Håller vecka efter vecka, även vid regn och tvätt. Vår unika formula skyddar dina däck samtidigt som den ger dina däck en riktigt svart glänsande yta.

473 ml

____________________________________________________________

Varning
Faroangivelse
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att inandas ångor
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter

Se även

Totalsumma:
    Till kassan