Endurance Tire Gel

Behandlar och ger svärta på samma gång

  • Artnr: G7516
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Endurance fortsätter att vara en favorit hos entusiasterna som strävar efter ett perfekt resultat. Håller vecka efter vecka, även vid regn och tvätt. Vår unika formula skyddar dina däck samtidigt som den ger dina däck en riktigt svart glänsande yta.

473 ml

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelse
*Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skyddsangivelser
*Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Undvik att andas in ångor
*Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
*Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
*Förvaras inlåst
*Innehållet och behållaren lämnas till avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter
Kompletterande faroinformation Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller: DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA

Se även

Totalsumma:
    Till kassan