Flagship Marine Wax

Premium Wax

  • Artnr: M6332
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Flagship Marine Wax är vårt mest exklusiva marine vax och ger ett tåligt skydd i alla vattentyper. Avlägsnar lätt oxidering, fina repor och virvlar samtidigt som det ger långvarigt skydd mot UV-skador och -slitage.

1 L

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
*Irriterar huden
*Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skyddsangivelser
*Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
*Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
*Förvaras inlåst
*Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Innehåller: NAFTA (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLAD TUNG, DESTILLAT (PETROLEUM),
VÄTEBEHANDLADE LÄTTA

Se även

Totalsumma:
    Till kassan