Gold Class Carnauba Plus

Carnuba när den är som bäst!

  • Artnr: G7016
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Kvalitetscarnaubavax som nu är ännu bättre.Nyutvecklad formulation lämnar en djupare mer intensiv glans.Kvalitetsblandning av carnauba och skyddande polymerer.  

Flytande 473 ml 

____________________________________________________________

Signalord Fara

Faroangivelser
* Irriterar huden
* Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
* Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Inandas inte gaser eller ångor
* Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
* Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
*Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Innehåller: SOLVENTNAFTA (PETROLEUM), MEDELTUNG ALIFATISK, DESTILLAT (PETROLEUM),
VÄTEBEHANDLADE LÄTTA, NAFTA (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLAD TUNG

Se även

Totalsumma:
    Till kassan