Gold Class Carnauba Plus

Carnuba när den är som bäst!

  • Artnr: G7016
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Kvalitetscarnaubavax som nu är ännu bättre.Nyutvecklad formulation lämnar en djupare mer intensiv glans.Kvalitetsblandning av carnauba och skyddande polymerer.  

Flytande 473 ml 

____________________________________________________________

Fara
Faroangivelser
H315 Irriterar huden
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H372 Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte gaser eller ångor
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan