Gold Class Shampoo 1,9 L

Shampoo and Conditioner

  • Artnr: G7164
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Högeffektivt och härligt lödder avlägsnar effektivt vattnet från lacken och reducerar torktiden. Samtidigt ger det en skinande blank yta.“Flytande magi” kallar våra kunder denna produkt. 

1892 ml

____________________________________________________________

Signalord Fara

Faroangivelser
*Orsakar allvarliga ögonskador
Skyddsangivelser
*Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
* VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
*Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Kompletterande faroinformation
Innehåller: KOKOSAMIDER, N,N-BIS(HYDROXYETYL), COCOAMIDOPROPYL BETAINE

Se även

Totalsumma:
    Till kassan