Gold Class Shampoo 1,9 L

Shampoo and Conditioner

  • Artnr: G7164
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Högeffektivt och härligt lödder avlägsnar effektivt vattnet från lacken och reducerar torktiden. Samtidigt ger det en skinande blank yta.“Flytande magi” kallar våra kunder denna produkt. 

1892 ml

____________________________________________________________

Fara
Faroangivelse
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

Se även

Totalsumma:
    Till kassan