Headlight Protectant

Bevarar dina lampglas nyare längre!

  • Artnr: G17110
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Är du trött på att återställa dina lampglas bara för att se att de blir grumliga och oxiderade igen? Meguiar's Headlight Protectant ger skydd mot skada och gulnade uv-strålar. 

Den avancerade skyddande tekniken fäster på plasten och ger ett långvarigt skydd på både nya och nyliigen restaurerade lampglas. 

Används regelbundet för att bevara klarheten i dina lampglas. 

296 ml

____________________________________________________________

Varning
Faroangivelser
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan