Headlight Protectant

Bevarar dina lampglas nyare längre!

  • Artnr: G17110
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Är du trött på att återställa dina lampglas bara för att se att de blir grumliga och oxiderade igen? Meguiar's Headlight Protectant ger skydd mot skada och gulnade uv-strålar. 

Den avancerade skyddande tekniken fäster på plasten och ger ett långvarigt skydd på både nya och nyliigen restaurerade lampglas. 

Används regelbundet för att bevara klarheten i dina lampglas. 

296 ml

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
* Kan orsaka allergisk hudreaktion
* Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Använd skyddshandskar
* VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
* Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan