Heavy Duty Headlight Restoration Kit

Återställer även de mest slitna strålkastarna

  • Artnr: G2980
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Meguiar's Heavy Duty Headlight restoration kit med uppgraderad coating för att återställa och skydda dina strålkastare.

Har du nedgångna och slitna strålkastare? inga problem! Med Meguiar's Heavy Duty Headlight restoration slipar du snabbt bort den dåliga ytan och polerar sedan upp dem till nyskick med detta kit. När du fått dina strålkastare att se nya ut applicerar du våran headlight coating som medföljer i kitet för att skydda dina strålkastare under lång tid.

Kittet innehåller:

Slippapper

Polermedel

Polertrissa

Coating

Applicator

G123, PlastX

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
* Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Inandas inte ångor
* Sök läkarhjälp vid obehag
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
Innehåller 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON [EG-NR 247-500-7] OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON
[EG-NR 220-239-6] (3:1)

G24, Headlight Protectant Liquid

Faroangivelser
* Mycket brandfarlig vätska och ånga
* Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
* Kan orsaka allergisk hudreaktion
* Orsakar allvarlig ögonirritation
* Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
* Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
förbjuden
* Använd skyddshandskar och ögonskydd
* VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
* Framkalla INTE kräkning

*Innehållet/behållaren lämnas till avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter

Se även

Totalsumma:
    Till kassan