Hot Rims All Wheel Cleaner

Namnet säger allt! Liknar inget annat!

  • Artnr: G9524
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

En ny formula som nu rengör både fälgar och däck med effektivt skum som löser upp smuts, sot & bromsdamm.

Hot Rims All Wheel Cleaner, namnet säger allt! Liknar inget annat när det gäller att ta bort ingrodd smuts och bromsdamm. Bli av med envisa beläggningar med Hot Rims unika skum som bokstavligt gör att smuts och bromsdamm rinner av BÅDE från fälgar och däck.

Efterlämnar en härlig ren lyster efter sig.

____________________________________________________________

Signalord Fara

Faroangivelse
*Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Skyddsangivelser
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Inandas inte dimma, ångor eller sprej
*Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
*VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
* VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
eller duscha
* VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
*Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
*Förvaras inlåst
*Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
Innehåller: DINATRIUMMETASILIKAT

 

710 ml

Se även

Totalsumma:
    Till kassan