Hot Shine Tyre Spray

Däcken får otrolig svärta med riktig "wet look"

  • Artnr: G12024
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Hot Shines höga lyster får du med hjälp ett reglerbart munstycke på flaskan. Mycket vattenmotståndiga polymer i kombination med antizonteknologi bevarar däcken svarta längre samt förhindrar sprickor och att de åldras i förtid. Den höga glansfaktorn skänker ett våtliknande utseende med en mörk glans! 

710 ml

____________________________________________________________

Signalord Fara

Faroangivelser
* Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
* Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
* VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
* Framkalla INTE kräkning
* Förvaras inlåst
* Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt avfall

Se även

Totalsumma:
    Till kassan