Hybrid Ceramic Schampo & Hybrid Wash Mitt

Begränsat antal!

  • Artnr: BW Speciel

Beskrivning av artikel

Äntligen är den här! Det efterlängtade Hybrid Ceramic Wash & Wax tillsamans med Hybrid Wash Mitt tillsammans i ett begränsat antal paket.

Hybrid Ceramic Wash & Wax

Två unika vätskor blandas i hinken för fantastiska resultat!

Skummande högeffetkivt hybrid-keramiskt schampo lyfter och tvättar skonsamt bort smuts och vägsot samtidigt som den bygger upp ett skyddande lager av Hybrid Ceramic SiO2 skydd.

Hybrid Ceramic Wash & Wax lämnar en otroligt blank bil med en extrem vattenavrinning.

Hybrid Wash Mitt
Båda sidorna är unikt designade för optimal prestanda tillsammans med Meguiar's Hybrid Ceramich Wash & Wax. Den orangea sidan håller stora mängder schampo och lyfter skonsamt bort smutsen från lacken. Den gråa sidan fördelar ut ett jämt lager SiO2 skydd för maximal hållbarhet och effekt.

--------------------------------------------------------------------------------

Varning
Faroangivelser
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning
P273 Undvik utsläpp till miljön
P280 Använd ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan