Hybrid Ceramic Wash & Wax

Hybrid Ceramic Wash & Wax

  • Artnr: G210256
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Shampo och lackskydd i samma produkt! Tillsammans med den specialdesignade Hybrid Wash Mitt-handsken tvättar du rent din bil i första steget för att sedan vända vanten och lägga ut ett skyddande lager SiO2. Ett löddrande hybridkeramiskt shampo som ger lacken fantastisk lyster och extrem vattenavrinning!

Kom ihåg att köpa till Hybrid Ceramic Wash Mitt för bästa resultat!

Varning. Faroangivelser
Orsakar allvarlig ögonirritation
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Tvätta händerna grundligt efter användning
Undvik utsläpp till miljön
Använd ögonskydd
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON (3:1); 2-METYLISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Se även

Totalsumma:
    Till kassan