Hybrid Ceramic Wax

Hybrid Ceramic Wax

  • Artnr: G190526
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Vill du ha ett lättanvänt keramiskt lackskydd med avancerad och sofistikerad teknik som ger ett senaste skyddet? Meguiar's Hybrid Ceramic Wax är svaret! Med helt ny avancerad SiO2 hybridteknik får du keramiskt skydd som är lätt att använda. Du kan faktiskt skydda din bil samtidigt som du spolar av den!


710 ml

____________________________________________________________

Varning
Faroangivelser
H315 Irriterar huden
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning
P273 Undvik utsläpp till miljön
P280 Använd skyddshandskar
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan