Marine Cleaner Wax 473ML

Tar bort lätt oxidation och mindre repor

  • Artnr: M5016
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

En icke-slipande formula som rengör, polerar och skyddar alla slags glasfiber- och gelcoatytor på båt och husvagn/husbil i ett enda enkelt steg. 

Tar bort lätt oxidation och matthet, mindre repor och polerrosor samtidigt som den ger ett glansigt och långvarigt skydd mot salt, korrosion och UV-strålar. 

473 ml

____________________________________________________________

Fara
Faroangivelser
H315 Irriterar huden
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H372 Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte ångor
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan