Marine Cleaner Wax 473ML

Tar bort lätt oxidation och mindre repor

  • Artnr: M5016
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

En icke-slipande formula som rengör, polerar och skyddar alla slags glasfiber- och gelcoatytor på båt och husvagn/husbil i ett enda enkelt steg. 

Tar bort lätt oxidation och matthet, mindre repor och polerrosor samtidigt som den ger ett glansigt och långvarigt skydd mot salt, korrosion och UV-strålar. 

473 ml

____________________________________________________________

Signalord Fara

Faroangivelser
*Irriterar huden
*Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
*Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
*Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
*Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Inandas inte ångor
*Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
*Förvaras inlåst
*Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Innehåller: SOLVENTNAFTA (PETROLEUM), MEDELTUNG ALIFATISK, NAFTA (PETROLEUM),
VÄTEBEHANDLAD TUNGF

Se även

Totalsumma:
    Till kassan