Marine One Step Compound

Snabbt och enkelt!

  • Artnr: M6732
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Meguiar's One Step Compound är vår mest älskade marinprodukt.

Formeln är speciellt utformad för att både rengöra och lämna en extremt högglansig yta i ett enda steg. Avlägsnar tung oxidation, repor, fläckar och tuffa vattenfläckar på alla gelcoat- och glasfiberytor. Återställer försummade ytor samtidigt som du får en fantastisk glans. 

1L

____________________________________________________________

Varning
Faroangivelse
H315 Irriterar huden
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning
P280 Använd skyddshandskar
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp

Se även

Totalsumma:
    Till kassan