Marine Oxidation Remover

Återställ svårt oxiderad gelcoat

  • Artnr: M4916
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Säker och snabb borttagning av oxidation, vattenfläckar och repor från gelcoat och glasfiberytor. Lämnar en ren och klar yta. Produkten kan arbetas med för hand eller maskin.

473 ml

_______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
*Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skyddsangivelser
*Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
*Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
*Förvaras inlåst
*Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
*Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
*Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Innehåller: DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA

Se även

Totalsumma:
    Till kassan