Marine Pure Wax

Upprätthåller extraordinär glans

  • Artnr: M5616
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Tåligt högblankt skydd för alla marina glasfiber- och gelcoatytor. 

Innehåller en blandning av rent brasilianskt carnaubavax med silikoner och polymerer som bevarar ett extraordinärt och mycket högglansigt skydd. 

Skyddar mot solens uv-strålar.

Används först efter det att ytan har rengjorts och restaurerats till en "så gott som ny" finish. 

473 ml

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
*Irriterar huden
*Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skyddsangivelser
*Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
*Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
*Förvaras inlåst
*Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL- 3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Innehåller: NAFTA (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLAD TUNG, DESTILLAT (PETROLEUM),
VÄTEBEHANDLADE LÄTTA

Se även

Totalsumma:
    Till kassan