Natural Shine Protectant

Interiörbehandling (50% glans)

  • Artnr: G4116
  • Ej i lager

Beskrivning av artikel

Behåll nykänslan på instrumentbrädan, instegslister, däck och andra vinyl- eller gummiytor. Detta sammansatta medel innehåller rengörande krafter som tar bort den vardagliga smutsen och återställer den naturliga finishen. Natural Shine innehåller UV-komponenter som förhindrar solens uttorkande och blekande effekter.

473 ml

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
* Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Tvätta händerna grundligt efter användning
* Använd skyddshandskar och ögonskydd
* VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
* Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
Kompletterande faroinformation:
 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL- 3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Se även

Totalsumma:
    Till kassan