Nxt Generation Tech Wax

Högglansgivande vax

  • Artnr: G12718
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

NxT Generation Tech Wax 2.0 med Hydrophobic Technology är ett vetenskapligt genombrott som skapar en häpnandsväckande djup intensiv färg på lacken samtidigt som den ger en maximal “wet look” glans och bygger upp ett skydd och ett ytskickt som gör att vattnet drar ihop sig och bara glider av ytan.

____________________________________________________________

Fara
Faroangivelser
H315 Irriterar huden
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte ångor
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P273 Undvik utsläpp till miljön
P314 Sök läkarhjälp vid obehag
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan