Perfect Clarity Glass Cleaner

Flamfria och rena glasrutor

  • Artnr: G8224
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Meguiar's Perfect Clarity Glass Cleaner är ett resultat av år av samarbete med professionella bilvårdsföretag för att hitta det snabbaste och effektivaste sättet att rengöra glas och speglar samt att eliminera risken för flammighet som annars är vanligt. 

Denna nya förbättrade formula har en överlägsen rengöringsförmåga som tacklar även de mest smutsiga rutorna. 

Tar enkelt och snabbt bort vägsmuts, rökbeläggningar, fågelspillning, insekter och andra föroreningar. 

Nu också med anti-imfunktion!

710 ml

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
*Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Använd ögonskydd
* VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
* Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL- 3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Se även

Totalsumma:
    Till kassan