Perfect Clarity Glass Compound/Polish

Meguiar's Glass Polish Compound

  • Artnr: G8408
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Meguiar's revolutionerande Glaspolish 

 Tar bort bunden smuts som vanliga fönsterrengöringar inte klarar av.

  • Tar bort ackumulerad smuts från ytan och återställer halheten på glaset.
  • Eliminerar vattenfläckar, avlagringar ifrån torkare mm för att återställa klarhet i glaset.
  • Lämnar en optimal yta för att försegla glaset på.

Användning: Skaka väl innan applicering på sval yta i skuggan.

  1. Applicera produkten på en skumappliceringssvamp eller mikrofiberduk med ett lätt till medium tryck och polera i ett överlappande mönster. Polera en yta i taget.
  2. Torka av överbliven produkt och rester med en ren mikrofiberduk. Produkten behöver inte torka eller härda.
  3. När hela glaset är polerat och färdigt. Torka av ytan med Meguiar’s Glass Cleaner och ren mikrofiberduk.

Kan användas med polermaskin.

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
*Irriterar huden
*Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
*Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
*Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
*Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Inandas inte ångor eller damm
*Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
*Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
*Förvaras inlåst
*Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med nationella bestämmelser
Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL- 3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Innehåller: SOLVENTNAFTA (PETROLEUM), MEDELTUNG ALIFATISK , NAFTA (PETROLEUM),
VÄTEBEHANDLAD TUNG, DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA

Se även

Totalsumma:
    Till kassan