Perfect Clarity Glass Sealent

Extremt hållbar formula som trycker bort regnet från vindrutan

  • Artnr: G8504
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Superhydrofobisk formula som stöter bort vattnet från ytan. Underlättar körningen och sikten i regnväder.

____________________________________________________________

Signalord Fara

Faroangivelser
*Mycket brandfarlig vätska och ånga
*Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
*Orsakar allvarlig ögonirritation
*Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
*Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning
förbjuden
*Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
* VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
*Framkalla INTE kräkning
*Förvaras inlåst
*Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med nationella bestämmelser
Kompletterande faroinformation
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller: PROPAN-2-OL, DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA,
1-PROPOXIPROPAN-2-OL

Se även

Totalsumma:
    Till kassan