PlastX

Polish för all genomskinlig plast

  • Artnr: G12310
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Cleaner & Polish 
 Fasta och rörliga klara genomskinliga plastdelar som t ex plastrutor på båtkapell och fram- och bakljus får tillbaka sin ytfinish.  Förfinad skärteknologi avlägsnar lätt oxidering, kemiska skador, beläggningar och fläckar, perfekt för gula och repiga fram- och bakljus. 

296 ml

____________________________________________________________

Varning
Faroangivelser
H373 Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte ångor
P314 Sök läkarhjälp vid obehag
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan