PlastX

Polish för all genomskinlig plast

  • Artnr: G12310
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Cleaner & Polish 
 Fasta och rörliga klara genomskinliga plastdelar som t ex plastrutor på båtkapell och fram- och bakljus får tillbaka sin ytfinish.  Förfinad skärteknologi avlägsnar lätt oxidering, kemiska skador, beläggningar och fläckar, perfekt för gula och repiga fram- och bakljus. 

296 ml

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
* Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Inandas inte ångor
* Sök läkarhjälp vid obehag
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan