Scratch X 2.0

Tar snabbt bort svåråtkomliga repor

  • Artnr: G10307
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Meguiar's introducerar den helt nyutvecklade formulan för svåråtkomliga repor och defekter  ScratchX® 2.0. 
Den här nya formulan har utvecklats speciellt till handbearbetning för att snabbt ta bort svåråtkomliga repor från naglar, dörruppslag vid parkeringar. Unika microslipande korn avlägsnar verkligen dessa defekter, inte bara ”döljer” defekterna. ScratchX 2.0 är speciellt formulerad för att verkligen ta bort repor, garanterar att när de väl är borta, förblir de borta.  

207 ml

____________________________________________________________

Varning
Faroangivelse
H373 Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte ångor
P314 Sök läkarhjälp vid obehag
P501 Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt avfall

Se även

Totalsumma:
    Till kassan