Supreme Shine Protectant

Interiörbehandling (100% glans)

  • Artnr: G4016
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

För de som älskar glans! Vår nya Supreme Shine Protectant är det snabbaste och lättaste sättet att förvandla utseendet på instrumentbrädan, dörrpaneler, plastkofångare och lister. Tvärtemot andra skydd som lämnar en fet och ojämn yta lämnar den här varaktiga produkten en jämn och återupplivad glans. Kraftfulla UV-komponenter hjälper också till att skydda mot solens blekning som också kan orsaka sprickbildning och förfall av plaster.

473 ml

____________________________________________________________

Varning
Faroangivelser
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning
P280 Använd ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Se även

Totalsumma:
    Till kassan