Ultimate All Wheel Cleaner

Ultimate All Wheel Cleaner

  • Artnr: G180124
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Vår absolut effektivaste fälgrengörning hittills! Helt PH-neutral och är säker att använda på alla typer av fälgar/material. Effektiv mot smuts och bromsdamm. Aktivt gel som blir lila när det löser bromsdamm. Levererar en överlägsen rengörningsförmåga, skonsam mot fälgar! 

____________________________________________________________

Varning
Faroangivelser
H302 Skadligt vid förtäring
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att inandas dimma, ångor eller sprej
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan