Ultimate Liquid Wax

Vårt bästa glansgivande vax

  • Artnr: G18216
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Vårt mest glansgivande och hållbara vax med intensifierade reflektionsförmåga.

Vårt mest avancerade, helsyntetiska och hydrofobiska vax ger en extremt bra hållbarhet med en oöverträffad glans som intesifierar färgen.

Ny teknik som gör appliceringen och avtorkningen extremt enkel.

Paketet innehåller dessutom en appliceringspad och en fullstor microfiberduk.

473 ml

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
* Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
* Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Inandas inte ångor
* Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
* Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
* Förvaras inlåst
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan