Ultimate Polish

Vår absolut bästa polish, ger otrolig djup och glans!

  • Artnr: G19216
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Det slutliga steget före vaxning för att uppnå den maximala glansen, djupet och reflektiviteten. Rikt polerande oljor tillför det optimala djupet och trycker fram både färgen och glansen i lacken. Eliminerar finare rosor och optimerar lacken före vaxning. 

Ger den där våtliknande showbilsglansen. 

473 ml

____________________________________________________________

Signalord Varning

Faroangivelser
* Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
* Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Inandas inte ångor
* Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
* Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
* Förvaras inlåst
* Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt avfall

Se även

Totalsumma:
    Till kassan