Ultimate Snow Foam 1,89L

Extrema mängder skum

  • Artnr: G191564
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Meguiar's Ultimate Snow Foam är speciellt tillverkad för vaxade eller lackskyddade ytor. Ultimate Snow Foam rengör utan att slita på ditt skydd. Fungerar som förtvätt eller schampo!

1,89L

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fara
Faroangivelser
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se även

Totalsumma:
    Till kassan